Všeobecné obchodní podmínky pronájmu plavidel

1. Úvodní ustanovení, základní pojmy

1.1. úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, na základě které se Pronajímatel přenechává Nájemci do dočasného užívání plavidlo.

1.2. základní pojmy

Ve smlouvě a obchodních podmínkách uvedené pojmy mají tento význam:
a) Smlouva – se rozumí smlouva o nájmu Plavidla.

b) Plavidlo – plavidlo specifikované ve Smlouvě. Obvyklá specifikace Plavidla je dána typovým označením, jménem Plavidla, rokem výroby, maximálním počtem osob pro danou oblast.

c) Pronajímatel – vlastník nebo oprávněný uživatel Plavidla, se kterým Nájemce vstupuje do smluvního vztahu založeným Smlouvou.

d) Doba nájmu – doba zahájení nájmu do doby jeho ukončení.

e) Oblast nájmu – se rozumí oblast, ve které je Nájemce oprávněn užívat Plavidlo. Není – li ve Smlouvě stanoveno jinak, jedná se o teritoriální vody státu, ve kterém je Plavidlo pronajato.

f) Domovský přístav – místo převzetí Plavidla dle Smlouvy.

2.Platební podmínky

2.1. Cena nájmu
a) Cena nájmu zahrnuje nájem lodi a jejího vybavení dle předávacího protokolu, pojištění lodi, služby servisního místa, vše za podmínek stanovených v těchto podmínkách a dále podmínkách Pronajímatele.
b) Ve Smlouvě nebo podmínkách Pronajímatele je stanoveno, které další povinné platby je Nájemce povinen uhradit na místě při převzetí Plavidla.
c) Cena nájmu nezahrnuje pohonné hmoty, maziva, vodu, plyn, spotřebované během nájmu, povolení k plavbě (transit log) požadované v některých zemích, (například Chorvatsko, Turecko), přístavní poplatky – kromě přístavu nalodění a vylodění, dále nezahrnuje parkování automobilů Nájemce, lázeňské a další místní poplatky, vízové poplatky, poplatky za průjezd kanály, potraviny a nápoje, hygienické potřeby, závěrečný úklid lodě a někdy i některé další. Závěrečný úklid lodě nájemcem není akceptován jako dostatečný a jeho uhrazení je povinné. Cena nájmu dále nezahrnuje zvláštní vybavení (extras) dodávané na přání nájemce za příplatek, jako je přívěsný motor ke člunu, spinaker apod. U některých typů lodí a v některých destinacích může být určité dovybavení nebo úklid poskytnut bez příplatku, a to za podmínek Pronajímatele.

2.2. Platební podmínky
a) Záloha ve výši 50 % z ceny musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

b) Doplatek je Nájemce povinen uhradit nejpozději 30 dnů před započetím doby nájmu.

c) Cena nájmu je uvedena s ohledem na podmínky Pronajímatele v EURO. Nájemce je povinen zaplatit cenu v EURO a to v hotovosti nebo převodem na účet. Nájemce nese veškeré poplatky (zejména bankovní) spojené s úhradou ceny nájmu.

d) V případě úhrady ceny nájmu v jiné měně než EURO nese Nájemce kurzové rozdíly.

e) Je – li ve Smlouvě uvedena cena nájmu v jiné měně než EURO, jedná se pouze o orientační údaj a cena musí být uhrazena v EURO dle skutečně platného kursu v den úhrady.

2.3. Stornovací podmínky
a) Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze za následujících podmínek.

b) Nájemce je oprávněn požádat Pronajímatele o souhlas s převodem práva nájmu dle Smlouvy na třetí osobu. Pronajímatel nebude bezdůvodně tento souhlas odpírat. Bude – li souhlas udělen, bude Smlouva převedena písemně na nového nájemce.

c) Odstoupí – li nájemce od Smlouvy ve lhůtě 35 dnů před započetím Doby nájmu, je Nájemce povinen zaplatit storno ve výši 50 % ceny nájmu. Storno bude započítáno na uhrazenou zálohu na cenu nájmu.

d) Odstoupí – li nájemce od Smlouvy ve lhůtě kratší než je uvedená v předchozím odstavci, platí, že storno činí 100 % z ceny nájmu. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně termínu Doby nájmu, na tuto změnu však nemá Nájemce nárok.

2.4. Kauce
a) Nájemce bere na vědomí, že podmínkou pro předání Plavidla je úhrada kauce ve výši stanovené Smlouvou.

b) Kauce může být dle podmínek Pronajímatele uhrazena v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty. Pronajímatel však nezaručuje funkčnost technických prostředků pro úhradu platební kartou. Typ akceptované platební karty je stanoven Pronajímatele (obvykle jsou akceptovány VISA, MasterCard).

c) Povinnost úhrady kauce může být dle samostatné dohody mezi Pronajímatele a Nájemce nahrazena sjednáním pojištění kauce. Pronajímatel nezaručuje možnost sjednání pojištění kauce. d) Bude – li kauce hrazena prostřednictvím blokace nebo platby přes platební kartu, bere Nájemce na vědomí, že vrácení nebo odblokování kauce může trvat až 30 dnů.

e) Kauce stanoví výši spoluúčasti na vzniklé škodě. Nájemce pak ručí za způsobené škody do výše uhrazené kauce až na dále uvedené případy:
– Při zabavení lodi ze strany státních institucí, z důvodů, které jsou stanoveny zákony té, které země v jejíchž výsostných vodách se předmětná loď nachází.
– Například drogy na palubě, pašování /zboží, zbraní, uprchlíků/, nedodržení zákonů a předpisů při opuštění výsostných vod a nelegalizovaná plavba či pohyb v cizích výsostných vodách, komerční činnost, nedovolený rybolov, vplouvání do vojenských či chráněných oblastí apod.
– Při opožděném zpětném předání lodi, kdy je nutné odškodnit následující nájemce. Pokud míra zpoždění překročí výši kauce, může Pronajímatel požadovat po nájemci náhradu nad rámec kauce. Vychází se z platných ceníků Pronajímatele.
– v případě škody vzniklé hrubou nedbalostí nebo úmyslně;
– v případě škody způsobenou zejména požitím alkoholu nebo omamných a psychotropních látek;
– nepostupoval – li Nájemce v případě havárie, nehody nebo jiného poškození Plavidla v souladu se Smlouvou, těmito podmínkami nebo pokyny Pronajímatele;
– pokuty státních orgánů udělené Nájemci nebo Pronajímateli v souvislosti s jednáním Nájemce.;
– ekologické škody;

f) V případě škody budou náklady na úplné odstranění čerpány až do výše uhrazené kauce. V případech, které jsou kryty pojištěním, se kauce vrací po odečtení stanovené spoluúčasti a všech vedlejších výloh vzniklých v důsledku škody (telefon, cestovní a přepravní náklady atd.), které nebyly pojišťovnou zaplaceny.

3. Všeobecné podmínky

3.1. Povinnosti Nájemce
a) Nájemce je povinen být držitele Pronajímatelem uznávaného oprávnění k provozu Plavidla pro Oblast nájmu. Není – li stanoveno ve Smlouvě jinak, jedná se o teritoriální vody. Nájemce bere na vědomí, že v některých Oblastech může být požadována přítomnost další osoby způsobilé k ovládání Plavidla.

b) Nájemce nebo člen jeho posádky je povinen být držitelem licence k užití VHF vysílačky, jestliže je na Plavidle instalována.

c) Nájemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy vést po celou dobu plavby lodní deník (záznam o plavbě).

d) Nájemce je povinen zajistit, aby na Plavidle nebylo více osob, než je stanoveno pro dané Plavidlo.

e) Nájemce je povinen při převzetí Plavidla provést kontrolu Plavidla, jeho vybavení, technického stavu, a to v souladu s těmito podmínkami a podmínkami Pronajímatele.

f) Nájemce není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn opustit teritoriální vody státu, ve kterém je Plavidlo pronajato.

g) Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel je v případě nepříznivých povětrnostních podmínek oprávněn zakázat plavbu Plavidla nebo stanovit povinnost neprodleně doplout do bezpečného přístavu.

h) Nájemce je povinen po celou Dobu nájmu v souladu s obvyklou a bezpečnou praxí vedení Plavidla sledovat aktuální předpověď počasí, aby nemohlo dojít ke škodě na Plavidlu a byl schopen dodržet podmínky Smlouvy.

i) Pronajímatel ani Zprostředkovatel nemohou zajistit financování léčebné péče v zahraničí ani ručit za její úhradu. Nájemce byl výslovně upozorněn na nutnost uzavřít pro sebe a všechny členy posádky pojištění léčebných výloh v zahraničí na celou dobu pobytu na lodi a také zkontrolovat, zda se toto pojištění vztahuje na námořní jachting. Nájemce prohlašuje, že je dobrý plavec a že byl upozorněn, že jachting může klást zvýšené nároky na tělesnou kondici a zdravotní stav členů posádky a že odborná lékařská péče může být v některém místě nebo čase nedostupná.

j) Nájemce si je vědom, že eventuální postižení mořskou nemocí nebo jiný zdravotní nebo osobní problém kteréhokoli člena posádky není důvodem pro změnu trasy nebo jiného dohodnutého programu pro ostatní členy posádky a že z této okolnosti si nemůže činit žádné další nároky. Zprostředkovatel ani pronajímatel nenese odpovědnost za předčasné ukončení pobytu ze strany nájemce z jakéhokoliv důvodu. Některé pojišťovací společnosti pojišťují takovou možnost ve svých pojistkách na cesty a pobyt.

k) Po celou dobu pobytu na lodi za plavby i v přístavu se nájemce zavazuje jednat vždy podle zásad dobré námořní praxe. Nájemce se zavazuje včas omezit plochu plachet s ohledem na sílu větru. Dále se zavazuje nevyplouvat z chráněného přístavu, pokud současná nebo předpovídaná síla větru přesáhne 6° Bf, nebo pokud p řístavní orgány výjezd malých plavidel zakážou, nebo pokud porucha některého lodního zařízení může znamenat navigační riziko, pokud nemá doplněnu přiměřenou zásobu paliva a v případě jakéhokoli dalšího rizika dle zásad dobré námořní praxe. Dále nepoužívat hlavní motor při náklonu lodi více jak 20° a nepoužívat loď k vleku jiných plavidel s výjimkou případů nouze.

l) Nájemce se zavazuje dodržovat veškeré závazné postupy při ovládání lodních mechanismů a zařízení daných návody k použití a přejímá odpovědnost za škody vzniklé na lodi a jejím zařízení jejich nedodržením. Dále se nájemce zavazuje pečlivě studovat s dostatečným předstihem námořní mapy a ostatní nautické publikace, vztahující se k oblasti plavby a nevplouvat do oblastí zvýšeného rizika nebo pro které nemá k disposici příslušné mapy a publikace. V případě zjištěného porušení těchto zásad má pronajímatel právo okamžitě odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli náhrad a kompenzací a vylodit nájemce a celou jeho posádku a to i mimo domovský přístav na jejich vlastní náklady.

m) Nájemce se zavazuje na volně zakotvené lodi ponechat vždy nejméně jednu způsobilou osobu jako hlídku, vyžaduje li to povětrnostní nebo jiná místní situace, tak potřebný počet osob. Obdobně v noci postavit, vyžaduje – li to situace, kotevní hlídky.

n) Výslovně se nájemce zavazuje nepřijmout lano k vleku lodi ani jinou pomoc, pokud si předem nevyžádá předchozí souhlas pronajímatele lodi. V případě stavu nouze a nedostupnosti alespoň předem prokazatelným způsobem sjedná s asistujícím plavidlem cenu za pomoc. V opačném případě nese úplnou odpovědnost za vzniklé náklady v plné výši.

3.2. Převzetí a předání Plavidla
a) Plavidlo bude připraveno dle technických možností Pronajímatele v 17:00 prvního dne Doby nájmu.

b) Při převzetí Plavidla je Nájemce povinen zjistit si technický stav a existující poškození Plavidla a tyto skutečnosti uvést do předávacího protokolu (check list). Stav a poškození neuvedené v předávacím protokolu mohou jít k tíži Nájemce.

c) Nájemce je povinen vrátit Plavidlo do Domovského přístavu nejpozději v den předcházející poslednímu dni Doby nájmu do 17:00, není – li Pronajímatele stanoven jiný termín.

d) Nájemce je povinen při předání Plavidla dotankovat pohonné hmoty (pro zabudovaný motor i přívěsný motor). Neučiní – li tak, je Pronajímatel oprávněn si účtovat náklady dle platného ceníku.

3.3. Pojištění Plavidla
a) Nájemce bere na vědomí, že Plavidlo je pojištěno na jeho obvyklou cenu.

b) Pojištění plavidla zahrnuje škody na Plavidle a škody na majetku třetích osob.

c) Nájemce bere na vědomí, že pojištění nezahrnuje škody na zdraví Nájemce a posádky nebo třetích osob.

d) Pojištění plavidla nezahrnuje:
– poškození plachet;
– poškození člunu;
– poškození přívěsného motoru;
– načerpání vody do palivové nádrže; načerpání pohonných hmot do vodního okruhu; – ucpání toalet;
– namotání lana nebo jiného materiálu do lodního šroubu;
– poškození elektronického vybavení Plavidla (telefon, VHF, plotr, apod.);
– vybavení lodi (znaky COLREG, světlice, lékárna, kanystr, vesty, hák, apod.)

e) Škody, které nejsou zahrnuty v pojištění Plavidla budou nebo mohou být vůči Nájemce vymáhány Pronajímatelem nebo oprávněnou osobou.

f) Zprostředkovatel doporučuje Nájemci uzavření samostatného pojištění odpovědnosti za jeho činnost u renomovaného poskytovatele pojištění (Yachtpool, Pantaenius, apod.).

4. Další ujednání

4.1. Ukončení platnosti
a) Pronajímatel je oprávněn platnost Smlouvy ukončit v případě podstatného porušení povinností Nájemce vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů.

b) Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:
–  Prodlení s úhradou ceny nájmu;
–  užití Plavidla v rozporu se Smlouvou, těmito podmínkami nebo právními předpisy;
c) V případě ukončení platnosti Smlouvy ze strany Pronajímatele se Cena nájmu nevrací.

4.2. Práva a povinnosti Pronajímatele
a) Pronajímatel lodi si vyhrazuje právo změnit typ lodi, dobu pronájmu, nebo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud k tomu bude donucen před začátkem nájmu nenadálou událostí v důsledku vyšší moci (úplná ztráta lodi nebo závažné poškození lodi před začátkem nájmu, stávka, živelní katastrofa, pouliční nepokoje, válečný konflikt, apod. ). V tomto případě se pokusí obstarat přijatelnou náhradní loď. Za změnu typu lodě, pokud se jedná o loď stejné, nebo vyšší nájemní ceny dle katalogu, nepřísluší nájemci žádná kompenzace. Pokud se to nepodaří, vrátí Pronajímatel lodi Nájemci celou zaplacenou cenu nájmu a to prostřednictvím Zprostředkovatele. Pronajímatel ani Zprostředkovatel v takovém případě nenesou odpovědnost za již vynaložené cestovní a jakékoli jiné výdaje, ani za dodatečně v důsledku toho vzniklé náklady (ubytování apod.), ušlý čas a zmařenou dovolenou, které takto vzniknou Nájemci.

b) Pronajímatel lodi ani Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škody na životech, zdraví a vneseném majetku nájemce a členů jeho posádky. Nájemce byl výslovně upozorněn, že tyto škody nejsou kryty pojištěním lodi. Pronajímatel lodi ani Zprostředkovatel nepřejímá odpovědnost za zdržení během plavby, způsobené poruchou, poškozením nebo nutnou opravou lodi, stejně tak jako nepřízní počasí, stávkou, zdravotními problémy posádky nebo jinými okolnostmi, které se mohou vyskytnout.

c) Nájemci je umožněno před převzetím lodi osobně zkontrolovat všechny její součásti, mechanizmy a příslušenství. Podpisem předávacího protokolu pak přebírá za loď plnou odpovědnost v zastoupení pronajímatele, jako by byl jejím majitelem a provozovatelem a je srozuměn s tím, že takové nenadálé okolnosti a zdržení jsou součástí rizika námořní plavby a nebude za ně poskytnuta žádná finanční kompenzace. Pronajímatel také nekompenzuje náklady případné repatriace nebo místní náhradní dopravy členů posádky. Pronajímatel nicméně vyvíjí maximální snahu o poskytnutí co nejrychlejší asistence v případě technických obtíží nebo nutné opravy. Nájemce bere na vědomí, že, zvláště v některých vzdálených lokalitách, může být pomoc obtížně dostupná, nebo její zajištění může trvat určitou dobu. Většinou se jedná o smluvní partnery pronajímatele, jejichž chování, odborné schopnosti a pohotovost může pronajímatel jen obtížně ovlivnit. Nájemce byl upozorněn a bere na vědomí, že námořní jachta je složitý soubor zařízení, pod neustálým vlivem extrémních klimatických podmínek a namáhání. Proto i při nejlepší péči se může stát, že některé mechanismy na lodi nemusí pracovat zcela spolehlivě. Řada z nich není pro plavbu ani pohodlí pobytu nezbytná a lze i při jejich nefunkčnosti loď v klidu používat (anemometr, ukazatel směru větru, autopilot, echolot apod.) Riziko případné poruchy se zvyšuje se stářím lodi a toto riziko je zhodnoceno v ceně nájmu rozdělením na kategorie.

d) Nájemce byl výslovně upozorněn na nutnost jakékoli nejasnosti uplatnit písemnou formou nejpozději při zpětném předání lodi. Stížnosti na stav lodi před jejím převzetím rovněž podrobně písemně vyznačit v předávacím protokolu.

e) Zprostředkovatel, který není smluvní stranou, neodpovídá za jakékoli nedorozumění mezi Pronajímatelem a Nájemcem a nemůže je ani na dálku za něj řešit. Veškeré problémy a nároky se řeší na místě mezi smluvními stranami.

f) Po dobu nájmu přejímá nájemce za loď plnou odpovědnost v zastoupení majitele, tak jako by jím byl sám a hradí ze svého všechny nezbytné opravy, pokud není na místě, kde mu může zajistit servis přímo pronajímatel. Náklady na opravy budou při odevzdání lodi pronajímatelem refundovány v případě, že se jednalo o poruchu zjevně způsobenou jen přirozeným opotřebením lodi. Případné opravy lodi mimo základny pronajímatele lodi lze objednat pouze po předchozí dohodě s tímto a za podmínek jím stanovených. Při nedostupnosti se snaží nájemce zajistit servis na odpovídající úrovni, dle možnosti u autorizovaných opravců. Při nedodržení těchto podmínek nese veškeré náklady na opravy nájemce, stejně tak jako nese odpovědnost za případné škody vzniklé nekvalifikovanou prací opravny, která nebyla pronajímatelem lodi schválena. Nájemce je povinen předložit při předávání lodě po skončení nájmu veškeré doklady o provedených pracích a příslušné účty, jinak mu nebudou náklady proplaceny, i když by na to měl jinak nárok.

g) Za poškození lodě vzniklé jinak než prokazatelně přirozeným opotřebením lodě za normálního provozu a to i v případě nedbalosti, nedodržením závazných postupů při obsluze lodních zařízení a příslušenství, porušením povinnosti trvale využívat všechny dostupné zdroje navigačních a dalších informací (mapy, plavební příručky, hlášení a upozornění místních orgánů, předpovědi počasí apod. nebo jiným porušením zásad dobré námořní praxe, odpovídá nájemce do výše složené kauce s výjimkou poškození úmyslného nebo zaviněného zvláště hrubou nedbalostí (např. pod vlivem alkoholu a jiných psychotropních látek) nebo zvláště hrubým porušením zásad dobré námořní praxe, pak je odpovědnost úplná. Rovněž nájemce odpovídá za škody vzniklé oprávněným odmítnutím pojistného plnění ze strany pojišťovny, vyvolaného nedodržením povinností velitele plavidla při škodné události. Nájemce je mimo jiné povinen při jakémkoliv poškození plavidla nebo nehodě oznámit tuto skutečnost nejbližším přístavním orgánům a zajistit sepsání protokolu o okolnostech případu a rozsahu škody včetně označení případných svědků. Kopii tohoto záznamu je povinen si vyžádat a uschovat. Zároveň je nutné neprodleně informovat pronajímatele lodi. Úplnou ztrátou lodi pozbývá smlouva o pronájmu platnosti. Nájemce má právo na vrácení celé zaplacené částky, pokud k úplné ztrátě došlo před začátkem nájmu. Došlo-li k úplné ztrátě lodi během nájmu, na vrácení poměrné částky za nevyčerpanou dobu nájmu má nárok v případě, že se prokazatelně potvrdí, že na ztrátě lodi nenese žádnou vinu. Žádné další finanční nároky nájemce vůči pronajímateli lodě ani Zprostředkovateli nemá. Pokud je loď zaviněním nájemce nebo z jiné příčiny, nežli odpovídá zjevně důsledku přirozeného opotřebení lodi nebo jejího příslušenství, poškozena během nájmu natolik, že ji nelze zprovoznit do konce sjednané doby nájmu, nájemce nemá žádný nárok na jakoukoli kompenzaci za nedočerpanou dobu nájmu ani za jakékoli své jiné náklady nebo ztráty takto vzniklé jemu nebokomukoli z jeho posádky.

5. Závěrečná ujednání

a) Nájemce se zavazuje respektovat právní řád ČR, země vlajky a země pobytu a veškeré místní zvyklosti, uposlechnout nařízení a dodržet všechny formality a zákonné normy, požadované místními přístavními a ostatními orgány. Za případné důsledky porušení těchto norem kterýmkoli členem posádky nese nájemce plnou odpovědnost rovněž vůči pronajímateli a Zprostředkovateli . To se výslovně vztahuje i na všechny náklady vzniklé pronajímateli nebo Zprostředkovateli v důsledku zadržení (arestaci) nebo zabavení lodi státními orgány z důvodu porušení takových povinností nájemcem nebo členy jeho posádky. Na lodi platí zákony státu vlajky lodi, státu v jehož vodách se loď plaví a trestní předpisy země, jejímiž jsou členové posádky občany, nebo v ní mají povolen trvalý pobyt.

b) Nájemce povede řádně lodní administrativu, dle předpisů země vlajky lodě. Zavazuje se nepřepravovat na lodi osoby, které nejsou vedeny v seznamu naloděných s výjimkou případu nouze. Dále se zavazuje nepřenechat k použití loď třetí osobě bez souhlasu pronajímatele.

c) Nájemce byl informován a souhlasí s tím, že smluvní vztah nájmu lodi vznikne podpisem smlouvy, jejímiž subjekty jsou provozovatelé lodi (pronajímatel) a nájemce. Pro tento smluvní vztah je platným právem právo země sídla pronajímatele nebo vlajky lodi, pokud není v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

d) Zprostředkovatel jedná v zastoupení Pronajímatele a Nájemci vůči Zprostředkovateli nevznikají jakékoli nároky.
e) Pokud jsou v těchto podmínkách uvedeny podmínky nájmu lodi, jedná se o orientační sdělení pro nájemce, v případě rozporu jsou rozhodující vždy podmínky uvedené v nájemní smlouvě, uzavřené mezi pronajímatelem lodi a nájemcem a případné všeobecné obchodní podmínky pronajímatele.

f) Veškeré stížnosti, nároky a reklamace projednává, vznáší a řeší nájemce na místě s pracovníky pronajímatele.

g) Nájemce souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Nájemce a členů posádky. Nájemce souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlasy dle tohoto odstavce platí pro Pronajímatele i Zprostředkovatele.

h) Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí právem Oblasti nájmu.

i) Nájemce se zavazuje uvedené podmínky a veškerá ujednání vyplývající ze smlouvy o nájmu lodi podepsané mezi pronajímatelem a nájemcem a obchodních podmínek dodržovat.