Průkaz na obsluhu radiostanice

přesný název je průkaz radiooperátora námořní pohyblivé služby.

Průkaz na obsluhu lodní radiostanice musí mít jeden člen posádky, není tedy podmínkou, aby jej vlastnil kapitán plavidla. Termíny zkoušek vypisuje Český telekomunikační úřad  na svých webových stránkách = zkouška k získání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby.

Průkaz je vydáván jako „omezený – SRC“ nebo „všeobecný-LRC“ (dříve podmínkou pro vydání námořního průkazu B nebo A) – viz druhy průkazů a otázky k testům a osnova ústní zkoušky.

průkaz radiooperátora

průkaz radiooperátora

Prodloužení průkazu radiooperátora

(průkazu odborné způsobilosti) – data převzata ze stránek ČTÚ

Před uplynutím doby platnosti (min. 30 dnů předem), na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je možné na formuláři elektronickým podáním (interaktivně – Formulář č. 9, nutný elektronický podpis nebo datová schránka) nebo poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře (kontaktní adresy zde) písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu. Pro rekreační jachtaře:

K žádosti je třeba doložit:

  • čestné prohlášení , že jsem pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba
  • oboustrannou kopii platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla (kapitánský průkaz)
  • jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm nebo digitální fotku pokud posíláte datovou schránkou.
  • kopii dokladu (informaci) o úhradě správního poplatku ve výši 200 Kč,
    (upozornění: v případě, že žádost o prodloužení doby platnosti průkazu je doručena Úřadu v době kratší, než 30 dní před uplynutím doby platnosti, může být žadatel vyzván k doplatku správního poplatku ve výši 200 Kč)
  • kopii stávajícího průkazu radiooperátora

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatekve výši 400 Kč. Ve formuláři žádosti se zatrhne „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ a důvod vydání průkazu se vybere „Vydání nového průkazu do jednoho roku po propadnutí doby platnosti původního průkazu“.

Proto platí, že pro vyhovění žádosti o prodloužení doby platnosti v plném rozsahu je nutné takovou žádost Úřadu doručit pouze nejpozději 30 dnů před skončením doby platnosti oprávnění.

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02,  225 02 Praha 025

telefon: 224 004 657

Pokud požádáte o prodloužení k kratší době než 30 dnů platnosti, poplatek je 400 Kč. Po uplynutí 1 rok ode dne platnosti ztrácíte možnost prodloužení a musíte na zkoušky znovu.