průkazu na obsluhu radiostanice –

přesný název je průkaz radiooperátora námořní pohyblivé služby (omezený nebo všeobecný)

Prodloužení průkazu radiooperátora

(průkazu odborné způsobilosti) – data převzata ze stránek ČTÚ

Před uplynutím doby platnosti (min. 30 dnů předem), na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je možné na formuláři elektronickým podáním (interaktivně – Formulář č. 9, nutný elektronický podpis nebo datová schránka) nebo poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře (kontaktní adresy zde) písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu. Pro rekreační jachtaře:

K žádosti je třeba doložit:

  • čestné prohlášení , že jsem pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba
  • oboustrannou kopii platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla (kapitánský průkaz)
  • jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm nebo digitální fotku pokud posíláte datovou schránkou.
  • kopii dokladu (informaci) o úhradě správního poplatku ve výši 200 Kč,
    (upozornění: v případě, že žádost o prodloužení doby platnosti průkazu je doručena Úřadu v době kratší, než 30 dní před uplynutím doby platnosti, může být žadatel vyzván k doplatku správního poplatku ve výši 200 Kč)
  • kopii stávajícího průkazu radiooperátora

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatekve výši 400 Kč. Ve formuláři žádosti se zatrhne „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ a důvod vydání průkazu se vybere „Vydání nového průkazu do jednoho roku po propadnutí doby platnosti původního průkazu“.

Proto platí, že pro vyhovění žádosti o prodloužení doby platnosti v plném rozsahu je nutné takovou žádost Úřadu doručit pouze nejpozději 30 dnů před skončením doby platnosti oprávnění.

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02,  225 02 Praha 025

telefon: 224 004 657

Pokud požádáte o prodloužení k kratší době než 30 dnů platnosti, poplatek je 400 Kč. Po uplynutí 1 rok ode dne platnosti ztrácíte možnost prodloužení a musíte na zkoušky znovu.